KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Saysha Tekstil ve Aksesuar Dış Ticaret Anonim Şirketi (“SAYSHA”) tarafından hazırlanmış olup, www.sayshaglobal.com web sitemizde sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanan kişiler de dahil olmak üzere, tüm SAYSHA müşterilerine ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ile hukuki sebebi, kişisel verilerinize dair sahip olduğunuz kanuni haklara ilişkin açıklamalar içermektedir. SAYSHA yürürlükteki KVKK mevzuatında değişiklik yapılması halinde işbu aydınlatma metnini de değişikliklere uygun şekilde güncelleme hakkını saklı tutar. Kişisel verilerinize ilişkin gizlilik politikamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği :

6698 sayılı KVKK kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olup, SAYSHA veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri Sorumlusunun kurumsal kimlik bilgileri aşağıdaki gibidir:

Vergi Dairesi: Üsküdar

Vergi Numarası: 7570673665

Merkez Adresi: Acıbadem Mahallesi Çeçen Sk. Akasya Evleri Sit. B1 Blok Apt. No:25 K:6 D:78 Üsküdar/İstanbul

Telefon: +90 216 606 41 47

İnternet Sitesi: www.sayshaglobal.com

E-Posta Adresi: info@sayshaglobal.com

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

SAYSHA ile paylaştığınız kişisel veriler; yürürlükteki mevzuatın amacına uygun olarak, SAYSHA’nın şirket politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve pazarlama stratejilerinin planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi; ilgili kişilerin SAYSHA ürün ve hizmetlerinden etkin şekilde faydalanmasının sağlanması, müşteri-satıcı ilişkilerinin kurulması, müşteri talep ve ihtiyaçlarının isteklere ve ilgi alanlarına özel hale getirilerek ürün ve hizmet önerilmesi için projeksiyon oluşturulması, kullanım alışkanlıklarının takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, alışveriş ve etkinlik yönetiminin sağlanması, müşteriler ve yapılan alışverişler için istatistiki veri hazırlanması, üretim, tanıtım, pazarlama ve pazar araştırması vb. ticari faaliyetlerin ve stratejilerin planlanması ve yürütülmesi, ürün satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, teklif, promosyon, kampanya vb. süreçlerin planlanması ve yürütülmesi, müşteri memnuniyeti verilerinin oluşturulması, satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, marka iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması için teknik ve idari tedbirlerin alınması, finansal ve muhasebesel kayıtların takibi ve yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat kaynaklı bilgilerin sağlanması, çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme operasyonlarının yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olmak üzere KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecek, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları kapsamında aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Verilerin Aktarılma Amaçları :

 

SAYSHA ile paylaştığınız yukarıda açıklanan amaçlarla sınırlı olarak KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında işlenen kişisel verileriniz gerektiğinde, şirket ortaklarına, şirket yetkililerine, SAYSHA iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, profesyonel hizmet alınan veya alınacak ya da işbirliği yapılan yurt içi/yurt dışı gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara, vergi danışmanları ve diğer profesyonel danışmanlara, hukuki zorunluluklardan ötürü idari ve resmi makamlara, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verileriniz Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

 

SAYSHA ile paylaştığınız kişisel verileriniz e-posta, www.sayshaglobal.com ve diğer internet sitelerimiz, SAYSHA çalışanlarına elektronik ortamda yapılan başvurular, SAYSHA’nın erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya telefon, faks, belgegeçer vb. yazılı veya sözlü iletişim araçları vasıtalarıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve SAYSHA’nın iletişime geçtiği veya iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla SAYSHA’nın sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanmakta vetoplanan kişisel verileriniz KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca yasal süreler boyunca saklanmaktadır.

 

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları :

Kişisel veri sahibi, KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak SAYSHA’ya iletebilirsiniz. Yazılı taleplerinizi bizzat SAYSHA’ya kimliğinizle başvurarak elden teslim edebilir; Acıbadem Mahallesi Çeçen Sk. Akasya Evleri Sit. B1 Blok Apt. No:25 B/78 Üsküdar/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

SAYSHA, ilettiğiniz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde SAYSHA, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife üzerinden ücret talep edebilir.